Pojištění samosprávných celků

Obce, regiony, nebo svazky obcí jsou majiteli rozmanitého majetku, pořadateli nejrůznějších akcí a vlastníky či přispěvateli řady organizací. Zajištění všech pojistných nebezpečí spjatých s tak specifickým majetkem a odpovědností, nabízí pojištění samosprávných celků.

Pojištění samosprávných celků, pojištění obcí

Pojištění je určeno pro:

 • obce, města, městyse, městské části a obvody, kraje,
 • příspěvkové organizace,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • obchodní společnosti ve vlastnictví územně samosprávního celku,
 • školská zařízení,
 • mikroregiony nebo jiné dobrovolné svazky obcí.

Předmětem pojištění jsou:

 • budovy, soubory budov,
 • movité věci,
 • věci zvláštního charakteru, např. peníze, cennosti, výstavní modely,
 • inženýrské a speciální stavby, např. veřejné osvětlení, parkovací automaty, svislé dopravní značení, sochy, sakrální památky,
 • odpovědnost za škody,
 • další, dle individuální poptávky.

V rámci produktu lze také sjednat pojištění, skel a skleněných součástí, elektroniky a elektronických zařízení, strojů a strojního zařízení, přerušení provozu, přepravy, výstav.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Rozsah pojistného krytí:

 • Flexa (požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla),
 • ostatní živelní rizika, zejména vodovodní škody, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení, kouř, náraz vozidla, aerodynamický třesk,
 • povodeň, záplava,
 • odcizení a vandalismus,
 • přepětí nebo podpětí,
 • rozbití skla,
 • přeprava movitých věcí a zásob,
 • přeprava cenností  včetně peněz,
 • strojní rizika,
 • elektronická rizika,
 • přerušení provozu,
 • výstavy.

Pojištění se vztahuje na movité věci, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě samostatně nebo jako součást souboru věcí a slouží k provozování pojištěné činnosti.

Pojištění se vztahuje na stavby včetně stavebních součástí a příslušenství pojištěných staveb, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Územní rozsah: Česká republika nebo Evropa

Rozsah v rámci základního pojištění, především:

 • odpovědnost za škodu způsobená na věci,
 • odpovědnost za újmu na zdraví a životě,
 • odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, jiného oprávněného užívání nemovitosti včetně újmy způsobené pronajímatelem nájemci,
 • odpovědnost za následnou finanční škodu, především ušlý zisk.

Rozsah v rámci dodatkového pojištění, především:

 • odpovědnost za újmu zastupitele způsobenou obci,
 • odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným úředním postupem,
 • odpovědnost za újmu provozovatele čistírny odpadních vod,
 • odpovědnost za újmu  vzniklou v souvislosti s čerpáním dotací.

Pojistné podmínky:

Informační dokument produktu:

the best replica watches