Zásady používání prohlášení o škodném průběhu, neboli přiznání slevy a přirážky na pojistném (bonus, malus) v pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozem vozidla

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. přiznává bonus či uplatňuje malus ke dni sjednání pojištění odpovědnosti. Škodní průběh zjišťuje v databází České kanceláře pojistitelů (dále jen ČKP), která eviduje všechny pojistné události, které způsobilo pojištěné vozidlo/vozidla provozovatele vozidla.

Bonusem se rozumí sleva na pojistném v případě, že vozidlo nezpůsobilo žádnou pojistnou událost.

Malusem se rozumí přirážka k pojistnému v případě, že vozidlo způsobilo pojistnou událost, ze které bylo vyplaceno pojistné plnění poškozenému.

Bonus či malus se přebírá ze všech vozidel, které provozovatel vlastnil v minulosti nebo vlastní nyní. Souběžná doba pojištění jednotlivých vozidel se nesčítá.

Pokud škodní průběh převzatý z ČKP nesouhlasí se skutečným škodním průběhem, je možno uplatnit malus, nebo přiznat bonus na základě potvrzení od předchozího pojistitele.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. uznává i potvrzení od zahraničního pojistitele. Potvrzení nesmí být starší 1 rok a musí být v českém jazyce nebo musí být dodáno s překladem do českého jazyka.

the best replica watches