Nejčastější dotazy

Zde najdete odpovědi na dotazy, které nám nejčastěji kladete. Pokud mezi nimi nenajdete ten svůj, kontaktujte nás.

Vinkulace pojištění se využívá především u hypoték nebo jiné půjčky na nemovitost a jde o vinkulaci případného pojistného plnění ve prospěch bankovního ústavu, který hypotéku (půjčku) poskytl.

O zřízení a ukončení vinkulace pojistné smlouvy žádá pojištěný na Generálním ředitelství HVP. V případě žádosti o ukončení vinkulace je nutné doložit potvrzení bankovního ústavu, že je úvěr zrušen.

Potvrzení o vinkulaci lze vyžádat na pobočkách HVP.

Kontaktujte nás pro více informací

Hlásit změny týkající se pojistné smlouvy patří mezi povinnosti klienta, které jsou uvedené ve smluvních ujednáních. Klient má bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli změnu nebo zánik pojistného rizika. Například:

 • úrazové pojištění - začali/skončili jste s aktivní sportovní činností, změnili jste provozovaný sport nebo zaměstnání
 • pojištění domácnosti - snížilo/zvýšilo se riziko povodně a záplavy
 • odpovědnost zaměstnance - začali jste jezdit služebním vozem (nebo naopak už služební vůz neřídíte), 
 • povinné ručení - přestěhovali jste se do větší/menší obce, 

Klient má bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli všechny změny skutečností, na které byl pojistitelem při sjednání pojištění tázán. Vezmete-li si do ruky pojistnou smlouvu a zjistíte, že některé údaje vyplněné zprostředkovatelem nesedí, je třeba nahlásit pojišťovně změnu. Například:

 • změna bydliště, korespondenční adresy
 • změna příjmení
 • změna poznávací značky vozidla
 • změnila se hodnota pojištěné věci (domácnosti, stavby)
 • změnil se výčet pojištěných věcí nebo přibyly věci, které lze do pojištění nově zahrnout.
Kontaktujte nás pro více informací

 • osobně, u pojišťovacího zprostředkovatele, na nejbližším obchodním místě či pobočce - pracovník sepíše Žádanku o změnu v pojistné smlouvě, kopii obdržíte a originál je zaslán na Generální ředitelství.
 • písemně:

  • dopisem, na adresu: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Římská 45, 120 00 Praha 2
  • emailem, na adresu info@hvp.cz - písemnou žádost oskenujte či vyfotografujte tak, aby byl podpis čitelný a přiložte k emailu.

  Prostá emailová zpráva s oznámením změny je akceptována pouze v případě, že je opatřena platným certifikovaným digitálním podpisem. 

Řadu změn v pojistné smlouvě (např. změna RZ vozidla, změna příjmení atp.) je nutné doložit kopií dokumentu, který novou skutečnost dokládá (např. technický průkaz, oddací list atp.)

Tiskopis žádosti o změnu v pojistné smlouvě:

POVINNÉ RUČENÍ

JINÝ DRUH POJIŠTĚNÍ

Kontaktujte nás pro více informací

Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě písemné, vlastnoručně podepsané žádosti (výpovědi) pojistníka, zaslané:

 • dopisem, na adresu: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Římská 2135/45, 120 00 Praha 2
 • emailem, na adresu: info@hvp.cz - písemnou žádost oskenujte či vyfotografujte tak, aby byl podpis čitelný a přiložte k emailu.

Výpověď pojistné smlouvy můžete sepsat vlastními slovy, nebo můžete použít tiskopis žádosti o ukončení pojistné smlouvy:

Prostá emailová zpráva s oznámením ukončení pojištění je akceptována pouze v případě, že je opatřena platným certifikovaným digitálním podpisem.

 Termín doručení:

 • Má-li být pojistná smlouva ukončena ke konci pojistného období, musí být žádost (výpověď) doručena nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.
 • Má-li být pojistná smlouva ukončena z důvodu prodeje, zániku, likvidace pojištěné věci (domu, bytu, vozidla), uveďte datum, ke kterému má být ukončena. K ukončení dojde dohodou.
 • Jde-li o ukončení smlouvy povinného ručení, je vrácení přeplatku pojistného podmíněno vrácením zelené karty.

 

 

Kontaktujte nás pro více informací

Slevu pro dobrovolné hasiče nebo držitele průkazu ZTP je možné uplatnit při sjednání pojistné smlouvy u zprostředkovate, na obchodním místě nebo pobočce Hasičské vzájemné pojišťovny.

Pro uplatnění slevy pro dobrovolné hasiče se předkládá platný průkaz, u držitele ZTP se doklad ZTP okopíruje a přikládá ke smlouvě.

Kopie dokumentů se dají naskenovat a poslat e-mailem, případně pořídit z aplikace pro Android.

 

 

Kontaktujte nás pro více informací

Zadáte-li omylem dvakrát platbu pojistného, zažádejte si o vrácení přeplatku. Uveďte číslo pojistné smluvy (variabilní symbol) a číslo účtu, ze kterého byla platba (platby) uhrazeny. Uveďte také, zda má být přeplatek vrácen na stejný účet nebo na jiný (a na jaký).

Žádost musí být podepsaná a je možné ji poslat naskenovanou, nebo zřetelně vyfotografovanou jako přílohu emailu na naši adresu - info@hvp.cz

Kontaktujte nás pro více informací

Asi se to jeví jako jednodušší, ale ve vlastním zájmu to nedělejte.

Aby se platba dala přiřadit ke konkrétní pojistné smlouvě, musí být identifikována variabilním symbolem (tj. číslem pojistné smlouvy).

Pokud zaplatíte pojistné několika pojistných smluv, jako součet částek, není možné identifikovat, k jaké smlouvě jaká částka patří, protože při platbě nelze zadat více variabilních symbolů.

Částky se ke smlouvám automaticky nepřiřadí a platba se tak jeví jako neuhrazená.

Kontaktujte nás pro více informací

Variabilním symbolem pro platbu pojistného je číslo pojistné smlouvy.

Číslo pojistné smlouvy je uvedeno v pravém horním rohu smlouvy. U povinného ručení je nalezení čísla pojistné smlouvy ještě jednodušší - je uvedeno také na zelené kartě v rubrice 4.: CZ/0004/ číslo pojistné smlouvy.

 

Kontaktujte nás pro více informací

Pokud nezaplatíte pojistné, smlouva skutečně zanikne, ale až po určitém čase:

 • U smluv uzavřených do 31.12. 2004 platí, že z důvodu neplacení pojistného, zaniká pojistná smlouva po 6 měsících neplacení.
 • U smluv uzavřených po 1.1. 2005 platí, že pokud dojde k neplacení pojistného, je klientovi zaslána na doručenku upomínka, na které je uvedeno datum, kdy dojde k zániku pojistné smlouvy, pokud nebude dlužné pojistné uhrazeno. Lhůta doručení upomínky není zákonem stanovena, ale nebývá delší, než 6 měsíců.

V obou případech platí, že o ukončení pojistné smluvy z důvodu neplacení dostanete vyrozumění a také, že podle všeobecných pojistných podmínek jste povinni doplatit dlužnou část pojistného.

Kontaktujte nás pro více informací

Ano, můžete, ale bohužel ne všude.

Platební terminály jsou na pobočkách: Brno, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Žďár nad Sázavou,

a obchodních místech: Frýdek-Místek, Jeseník, Jičín, Kolín, Louny, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Příbram, Vlašim.

Kontaktujte nás pro více informací

Pokud jde o jednoduchou škodu a jsou dodané všechny doklady, pak můžete mít peníze na účtu do deseti dnů od nahlášení škody.

Pokud je nutná návštěva likvidátora, je podle složitosti pojistná událost vyřízena do pěti až deseti dnů od návštěvy likvidátora (jsou-li dodány všechny požadované podklady).

Kontaktujte nás pro více informací

Dopis o ukončení šetření (a o výši plnění) se odesílá po revizi spisu o pojistné události příslušným revizorem. V podstatě odchází zároveň s plněním, tedy v době, kdy účtárna odesílá plnění k výplatě do banky. 

Kontaktujte nás pro více informací

Bohužel, dopisů je velké množství a jejich odesílání pro pojišťovnu zajišťuje externí společnost. Tím se odesílání může prodloužit i o dva dny. Pojištěný tak občas obdrží plnění dříve, než písemné sdělení  o jeho výši.

Kontaktujte nás pro více informací

Velký technický průkaz - jsou v něm potřebné údaje, jako datum uvedení do provozu, celková hmotnost, počet míst a výkon vozidla.

K havarijnímu pojištění je dobré znát cenu vozu - pomohou weby autobazarů, na kterých si po zadání potřebných údajů uděláte přehled o cenách vozů.

Kontaktujte nás pro více informací

Malus je přirážka k pojistnému za škodu způsobenou vaším pojištěným vozidlem. V praxi to znamená, že pojišťovna odečte příslušný počet měsíců (24 až 36, podle vybrané pojišťovny) od vašeho celkového počtu bonusových měsíců a upraví (zdraží) Vaše pojistné. Po každé další způsobené nehodě opět odečte měsíce a po vyčerpání těchto kladných se propadnete do mínusových hodnot, za které získáte dokonce přirážku na pojistném, tzn. pojistné Vám bude zdraženo a vy budete platit více. Malus vždy patří pojistníkovi pojistné smlouvy a nevztahuje se na vozidlo či majitele vozidla.

Kontaktujte nás pro více informací

Bonus je Vaše sleva, o kterou budete platit méně za ty měsíce pojištění, kdy jste jezdili bez nehod. Po celou dobu pojištění se vám (pojistníkovi) načítají měsíce bez způsobené nehody a podle jejich počtu máte nárok na určitou výši slevy (a to až 60%). Bonus vždy patří pojistníkovi pojistné smlouvy a nevztahuje se na vozidlo či majitele vozidla.

Kontaktujte nás pro více informací

Pokud pojišťovna ve stanoveném termínu neobdrží potvrzení o bonusu, nebude možné bonus započítat a pojistné Vám bude pojišťovnou přepočítáno od počátku pojistné smlouvy.

Kontaktujte nás pro více informací

V případě, že se doložený počet měsíců bude lišit od počtu měsíců zadaných při kalkulaci ceny a ve smlouvě, potom pojišťovna Vaše pojistné přepočítá a Vy obdržíte novou výši Vašeho pojistného.

Kontaktujte nás pro více informací

Rok výstavby, popř. kolaudace, zastavěná plocha (dá se zjistit z katastru nemovitostí, tam se zjistí také vlastník - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), dále počet a provedení podlaží a počet obytných místnost.

Pro pojištění domácnosti je dobré vědět, jaká je hodnota věcí v domácnosti (elektronika, zařízení, atd.), případně jak je domácnost zabezpečena.

Kontaktujte nás pro více informací

Jaké zaměstnání, popř. jaký sport zájemce o pojištění vykonává (u závodně vykonávaného sportu - rekreačně provozovaný sport se nezvažuje). Jestli je při pracovní činnosti vystaven zvýšenému nebezpečí (jedy, chemikálie, záření apod.)

U připojištění invalidity - jestli a jakými trvalými následky zájemce o pojištění trpí a jestli pobírá invalidní důchod.

Kontaktujte nás pro více informací
the best replica watches