Zemědělské pojištění

Zemědělská výroba, ať už provozovaná velkou společností nebo drobně hospodařícím zemědělcem, je činnosti rizikovou a více než jiné činnosti závislá na vnějších okolnostech. Pro zemědělce je proto připraveno pojištění, které pokrývá škody na chovaných zvířatech, lesních porostech, také na movitém a nemovitém majetku a samozřejmě i odpovědnost za škody vzniklé podnikáním.

Zemědělské pojištění

Pojištění hospodářských zvířat

Pojištění lze uzavřít na hospodářská zvířata, která jsou ve vlastnictví pojištěného a jsou druhově specifikována v seznamu, jenž je přílohou každé pojistné smlouvy.

Základní pojištění se vztahuje pro případ vyjmenovaných nákaz dle jednotlivých druhů hospodářských zvířat. Pojištění se vztahuje i na nutnou porážku, uhynutí, utracení nebo poražení pojištěného zvířete nařízené orgánem státní veterinární péče ve vyhlášeném ohnisku nákazy z důvodu onemocnění, nebo podezření z onemocnění velmi nebezpečnou nebo nebezpečnou nákazou.

Dodatkové pojištění lze uzavřít na živelní pojištění, úhyn zvířete v důsledku přehřátí organismu, zabití elektrickým proudem nebo v důsledku přerušení dodávky elektrického proudu. U koní můžeme připojistit zmetání nebo utracením koně v důsledku infekční nákazy, úrazu nebo získané neinfekční nemoci.

Předmětem pojištění mohou být koně a hospodářská zvířata jako jsou ovce, prasata, skot, kozy a drůbež.

Pojištění můžeme sjednat i na jiná zvířata, výše nejmenovaná, nebo plemenná zvířata ve smlouvě individuálně specifikovaná.

Pojištění lesních porostů

Pojištění lze uzavřít na lesní porost, nacházející se v místě pojištění. Předmětem pojištění nejsou stavby, pozemky, terénní úpravy.

Základní pojištění se vztahuje pro případ zničení lesního porostu požárem.

Dodatkové pojištění lze uzavřít na doplňkové živelní nebezpečí výbuch, přímý úder blesku, nárazem nebo zřícením posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu, vichřicí, krupobitím, zřícením skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti, tíhou sněhu, námrazy, povodní nebo záplavou.

Pojištění ryb

Základní pojištění se vztahuje na uhynutí a na utracení pojištěných ryb nařízené orgánem státní veterinární správy v důsledku některé z příčin vyjmenovaných v pojistných podmínkách.

Dodatková pojištění je možné sjednat k základnímu pojištění, a lze je uzavřít na: parazitární onemocnění, povodeň, záplavu, na akutní otravu ryb exogenními jedovatými látkami, které byly do organismu přijaty z vnějšího prostředí vinou přerušené dodávky elektrického proudu nebo poruchou strojního zařízení, a na nákady za likvidaci kadáverů.

Předmětem pojištění jsou hlavní a doplňkové druhy ryb, specifikované podle drtuhu, možství a stáří, které jsou ve vlastnictví pojištěného a jsou chovány v odpovídajícím prostředí.

Kromě těchto ryze zemědělských pojištění dále pojišťujeme:

  • Zemědělské stroje a mechanizmy - například strojní škody, tedy škody, které omezují nebo vylučují jejich funkčnost, nebo škody způsobené požárem, jejich odcizením nebo poškozením neznámým pachatelem.
  • Traktory, kombajny a nákladní automobily - havarijní pojištění vozidel, povinné ručení, nebo strojní škody v případech, kdy jsou kombajny a traktory v době vzniku škody využívány jako pracovní stroje.
  • Jiná zvířata - pojištění zvířat individuálně dovezených ze zahraničí, například pštrosy, hady.
  • Budovy, stavby, komíny, oplocení - například pojištění živelních nebezpečí, nebo jejich poškozením neznámým pachatelem.
  • Movité věci, výpočetní technika, strojní zařízení – například pojištění živelních nebezpečí, jejich odcizením nebo poškozením neznámým pachatelem.
  • Odpovědnost za škodu z provozní činnosti - jedná se o škody, které pojištěný v rámci své podnikatelské činnosti způsobí jinému. Pojištění kryje škody vzniklé na zdraví nebo majetku třetí osoby, a případně i finanční škody.

Pojistné podmínky:

Informační dokument produktu:

the best replica watches