Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu poskytuje pojištěnému ochranu pro případ škody způsobené třetím osobám v souvislosti s jeho podnikatelskou činností a z toho vyplývajícími uplatněnými nároky na odškodnění.

Pojištění podnikatelů - odpovědnost za škodu

Základní pojištění zahrnuje:

 • obecnou odpovědnost (včetně provozní), kterou pojištěný způsobil jinému svou činností nebo vztahem uvedeným v pojistné smlouvě,
 • odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nájmu nebo správy nemovitých staveb a jejich příslušenství a součástí, uvedených v pojistné smlouvě.

Územní platnost:

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, ke které došlo na území České republiky a na odpovědnost za škodu, která vznikla pojištěnému na území České republiky. Územní rozsah lze rozšířit na EU a celý svět.

Dodatkové připojištění lze sjednat na odpovědnost:

 • za škodu vyplývající z vlastnictví movitých věcí, uvedených v pojistné smlouvě,
 • za škodu na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný po právu užívá k provozní činnosti,
 • za škodu na věci, kterou pojištěný převzal do své moci od jiné osoby na základě smlouvy za účelem zpracování, opravy, prodeje, úschovy, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci anebo ke splnění jiného závazku,
 • za škodu na vnesených věcech a věcech odložených,
 • za náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch jiné fyzické osoby,
 • za finanční škodu,
 • za škodu způsobenou vadou výrobku,
 • zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci, které se vztahuje:

  • na úhradu škod vzniklých zaměstnanci, ke kterým došlo při plnění nebo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, tj.:

   • pokud k nim došlo porušením právních povinností zaměstnavatele a pojištěný za tuto škodu odpovídá,
   • pokud došlo ke škodě na věcech zaměstnance, které odložil při plnění pracovních úkolů, na místo k tomu vymezené,

  • došlo ke škodě na věcech, které pojištěný převzal od zaměstnance do zvláštní úschovy,
  • pokud zaměstnanec utrpěl věcnou škodu při odvracení nebezpečí bezprostředně hrozícímu pojištěnému,
  • na úhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči pro zaměstnance, pokud jeho újma na zdraví vznikla jako následek zaviněného porušení pracovních povinností, v pracovních vztazích nebo v přímé souvislosti s ním a pojištěný za tuto škodu odpovídá.

Pojistné podmínky:

Informační dokument produktu:

the best replica watches