Pojištění odpovědnosti členů orgánů obchodních společností a družstev

Ze zákona jsou členové orgánů obchodních společností a družstev odpovědní za škody, které způsobí, byť i nezaviněným porušením svých povinností při výkonu funkce. Pojištění odpovědnosti členů orgánů je účinným nástrojem, jak se může statutární orgán chránit v souvislosti s riziky výkonu své činnosti ve společnosti.

Odpovědnost členů statutárních orgánů

Pojištěná osoba:

  • fyzická osoba, která je v době pojištění členem statutárního orgánu pojistníka.

Pojištění zahrnuje:

  • odpovědnost za škodu způsobenou jinému subjektu než je pojistník porušením povinností vyplývajících z jejich funkce,
  • úhradu plnění  i v případě, že pojistník z důvodů platební neschopnosti nemůže nahradit škodu a poškozený má právo domáhat se náhrady škody na členu představenstva z důvodu jeho ručení podle § 194 odst. 6. obchodního zákoníku č. 513/1991 sb., ve znění předpisů pozdějších.),
  • povinnost společnosti nahradit škodu třetí osobě v důsledku porušení povinnosti pojištěného vyplývající z jeho postavení v orgánu pojistníka, za předpokladu, že proti společnosti bylo vedeno soudní řízení a v tomto řízení byla odpovědnost pojištěného prokazatelně zjištěna a pojistník uplatnil právo na náhradu škody proti pojištěnému.

Pojistné podmínky:

Informační dokument produktu:

the best replica watches