Pojištění movitého majetku

Škody na movitém majetku určeném k podnikání mohou mít závažný dopad na finanční stabilitu a provozuschopnost firem. Pojištění lze nastavit tak, aby poskytovalo přiměřenou a účinnou ochranu pro všechny druhy podnikání.

Pojištění podnikatelů - movitý majetek

Pojišťuje se:

soubor věcí movitých, nebo vyjmenované věci movité, které jsou v době vzniku pojištění v provozuschopném stavu.

Pojištění se vztahuje na věci, jejichž vlastníkem je pojištěný, nebo na věci, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, se kterými však pojištěný po právu nakládá:

 • věci provozní, výrobní a obchodní povahy,
 • hotové a rozpracované výrobky a zásoby,
 • cennosti,
 • věci zvláštní hodnoty,
 • výrobní a provozní dokumentaci,
 • průmyslové vzory, modely a prototypy.

Pojistit lze na:

 • Základní živelní pojištění:

  • požár,
  • výbuch,
  • přímý úder blesku,
  • náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu.

 • Sdružené živelní pojištění:

  • požár,
  • výbuch,
  • přímý úder blesku,
  • náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu,
  • vichřice,
  • krupobití,
  • sesuv lavin,
  • zřícení skal nebo zemin,
  • tíha sněhu nebo námrazy,
  • pád stromu nebo stožáru,
  • náraz silničního dopravního prostředku,
  • voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení,
  • povodeň a záplava,
  • jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.

Dodatkové připojištění:

 • vichřice,
 • krupobití,
 • zemětřesení,
 • zřícení skal nebo zemin,
 • sesuv lavin,
 • tíha sněhu nebo námrazy,
 • povodeň a záplava,
 • pád stromu nebo stožáru,
 • náraz silničního dopravního prostředku,
 • voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení,odcizení; právo na plnění vzniká:

  • při krádeži nebo ztrátě pojištěné věci, ke které došlo v přímé souvislosti se živelnou událostí,
  • při krádeži vloupáním.

Varianty pojištění, možná připojištění:

Pojištění strojů a elektroniky

Elektronická zařízení nebo stroje a strojní zařízení včetně jejich příslušenství.

Pojištění přerušení provozu

Pojišťuje se ušlý zisk z neuskutečněného prodeje výrobků, zboží, poskytovaných služeb nebo jiné obchodní činnosti a stálé náklady pojištěného provozu, které musí pojištěný během přerušení provozu vynakládat.

 • Požární přerušení provozu
 • Strojní přerušení provozu

Pojištění výstavy

Pojištění se týká pojistných událostí, které nastanou v době konání výstavy na vystavovaných exponátech nebo movitých věcech, které slouží k bezprostřednímu zajištění výstavy.

Pojistné podmínky:

Informační dokument produktu:

the best replica watches