Pojištění podnikatelů FORTEL

Je určeno především živnostníkům, kerým přináší možnost sjednat optimální pojistnou ochranu svého podnikání a nastavit si rozsah pojištění podle svých potřeb.

Pojištění podnikatelů - FORTEL

Pojištění se sjednává pro:

 • stavby - maximální pojistná částka 15 mil. Kč
 • movité věci - maximální pojistná částka 5 mil. Kč
 • odpovědnost za újmu - maximální roční tržby 3 mil. Kč, resp. 5 mil. Kč

Pojištění se sjednává na nové ceny, výše spoluúčasti je volitelná.

Volba z variant:

 • STANDARD
 • NADSTANDARD
 • EXKLUZIV

Varianty pojištění lze kombinovat, rozsah pojistného krytí u zvolené varianty pojištění nelze měnit.

STAVBY

Pojištění se vztahuje na stavby včetně stavebních součástí a příslušenství pojištěných staveb, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Fortel - rozsah variant pojištění staveb

MOVITÉ VĚCI

Pojištění se vztahuje na movité věci, které jsou v pojistné smlouvě uvedeny samostatně nebo jako součást souboru věcí (věci provozní, výrobní a obchodní povahy, hotové a rozpracované výrobky, zásoby, věci cizí) a slouží k provozování pojištěné činnosti.

V rámci pojištění movitých věcí jsou do limitu pojistného plnění zahrnuty také stavební součásti, které pojištěný prokazatelně pořídil na vlastní náklady.

Fortel - rozsah variant pojištění movitých věcí

ODPOVĚDNOST

Územní rozsah: Česká republika nebo Evropa

Rozsah v rámci základního pojištění:

 • Odpovědnost za škodu způsobená na věci, případně na zvířeti
 • Odpovědnost za újmu na zdraví a životě
 • Odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, jiného oprávněného užívání nemovitosti včetně újmy způsobené pronajímatelem nájemci
 • Odpovědnost za následnou finanční škodu (především ušlý zisk)

Rozsah v rámci dodatkového pojištění:

 • Náhrada nákladů zdravotních pojišťoven a nemocenského pojištění (vlastní zaměstnanci i třetí osoby)
 • Odpovědnost za škodu na věcech převzatých
 • Odpovědnost za škodu na věcech vnesených a odložených
 • Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku

Varianty:

 • STANDARD - sublimit 100 000 Kč
 • NADSTANDARD - sublimit 200 000 Kč
 • EXKLUZIV - 300 000 Kč, resp. 500 000 Kč

Pojistné podmínky:

Informační dokument produktu: