Pojistná událost z úrazového pojištění a připojištění

Pojistná událost z pojištění úrazu je škodou, která vznikla na zdraví nebo životě pojištěné osoby.

pojistná událost z úrazového pojištění

Jsou kryty škody:

 • z úrazového pojištění
 • z připojištění úrazu sjednaným k jiným druhům pojištění, která zahrnují rizika: smrt úrazem, trvalé následky úrazu, doba nezbytného léčení nebo denní odškodné za léčení úrazu.

V případě vzniku škody:

 • Vyhledejte lékařské ošetření a dodržujte léčebný režim stanovený lékařem.

K hlášení pojistné události si připravte:

 • číslo pojistné smlouvy,
 • přesné datum úrazu,
 • iniciály pojištěného,
 • popis poškození.

Jak pojistnou událost oznámit:

 • Pojistnou událost můžete nahlásit ihned, pokud máte lékařskou zprávu z prvního lékařského ošetření, jinak nahlaste po ukončení léčby úrazu.
 • Promlčecí lhůta k nahlášení pojistné události:

  • z úrazového pojištění je tříletá a začíná platit 1 rok po vzniku pojistné události,
  • z připojištění úrazu k životnímu pojištění je desetiletá a začíná platit 1 rok po vzniku pojistné události.

 • Pojistnou událost může nahlásit pojištěný, rodič nebo opatrovník.
 • V případě, že se jedná o pojistnou událost uplatňovanou z pojištění organizace, je nutné doložit její potvrzení (razítko a podpis odpovědné osoby).
 • Pojistnou událost lze nahlásit:

  • oznámit ON-LINE
  • telefonicky na GŘ HVP, a.s., tel.: 222 119 125 - 126 (Po-Čt: 7.30 – 16.15, Pá: 7.30 – 15.00)
  • e-mailem na adresu: skody@hvp.cz
  • písemně na adresu: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Úsek likvidace pojistných událostí, Římská 2135/45, 120 00 Praha 2

Doba nezbytného léčení, denní odškodné za léčbu úrazu

Poplatek za vyhotovení lékařské zprávy pojišťovna neproplácí.

Pokud máte k dispozici kopie lékařské dokumentace, postačí vyplněné Oznámení pojistné události spolu s kopiemi dokumentace.

Trvalé následky

Nárok vzniká po ustálení zdravotního stavu, nejdříve 1 rok po vzniku pojistné události.

K nahlášení použijte formulář Hodnocení trvalých následků, kde vyplníte horní část, odbornou část vyplní ošetřující lékař.

Pokud úraz vedl ke vzniku jizev, zašlete spolu s formulářem také jejich fotografie.

Smrt, smrt v motorovém vozidle

Spolu s vyplněným formulářem Oznámení pojistné události - úraz zašlete kopii Listu o prohlídce zemřelého (případně potvrzení o příčině úmrtí) a kopii Úmrtního listu.

Úraz člena SH ČMS (PS č.: 001-1304-083)

V případě vzniku pojistné události při zásahu, je nutné doložit kopii "Dílčí zprávy o zásahu".

Po nahlášení pojistné události

 • Obdržíte dopis s registračním číslem pojistné události a jménem a kontakty na likvidátora, který pojistnou událost vyřizuje.
 • Pokud bude třeba, bude Vás likvidátor kontaktovat , aby si vyžádal potřebné doklady.

Při korespondenci vždy uvádějte přidělené číslo pojistné události, případně číslo pojistné smlouvy.

the best replica watches