Pojistná událost z pojištění odpovědnosti

Pojistná událost z pojištění odpovědnosti je škodou, která vznikla jinému a za kterou má odpovědnost pojištěný.

pojistná událost z pojištění odpovědnosti

Jsou kryty škody:

 • z pojištění odpovědnosti - pojištěnému vzniká právo, aby za něj pojistitel hradil škodu, za kterou odpovídá ať už ze zákona, nebo ze smlouvy,
 • náhradu škody pojistitel hradí vždy poškozenému.

Postup v případě škody:

 • ihned po vzniku škodu zdokumentovat situaci, např. foto, video,
 • zajistit kontakt na případné svědky,
 • zdokumentovat veškeré další okolnosti, které mají vliv na vznik odpovědnosti,
 • vyžaduje-li to charakter události, přivolejte policii ČR, lékaře, případně HZS,
 • pořiďte si seznam poškozených nebo zničených věcí, shromážděte pořizovací doklady dokladující jejich stáří a cenu (záruční listy kupní smlouvy atp.)
 • následně uchovávejte:

  • doklady za opravu, např. faktury s rozpisem prací a materiálu, paragony atp.
  • doklad o neopravitelnosti poškozené věci,
  • odborná posouzení,
  • lékařské zprávy a posudky

K hlášení pojistné události si připravte:

 • číslo pojistné smlouvy
 • identifikační údaje pojištěného
 • identifikační údaje poškozeného
 • datum a místo vzniku pojistné události
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)

Jak škodu oznámit:

Škodu může hlásit pojistník i poškozený, pojistnou událost hlaste neprodleně na Generálním ředitelství, aby mohla být co nejdříve řešena likvidátorem.

Při vyplňování oznámení mějte paměti, že je třeba uvést všechny okolnosti, ze kterých vyplývá vznik odpovědnosti pojištěného. Je proto nutné popsat nejen následek, ale také pochybení či protiprávní úkon, který ke vzniku škody vedl.

Další tiskopisy k řešení pojistné události:

 Po nahlášení pojistné události:

 • bude Vám přiděleno číslo pojistné události
 • pokud bude třeba, bude Vás kontaktovat likvidátor, aby si vyžádal potřebné doklady.

Při korespondenci vždy uvádějte přidělené číslo pojistné události, případně číslo pojistné smlouvy.

the best replica watches