Pojistná událost na majetku

Pojistná událost na majetku je škodou, která vznikla na nemovitém majetku (rodinných domech, vedlejších stavbách, objektech k podnikání atp.) a jejich zařízení a vybavení.

pojistná událost na majetku

Škody na majetku jsou kryty:

 • pojištěním staveb a domácností - v případě pojištění občanů),
 • pojištěním staveb a movitého majetku - v případě podnikatelských subjektů a pojštění organizací).

Postup v případě vzniku škody:

 • ihned po vzniku škody zdokumentovat situaci, např. foto, video,
 • učinit nezbytná opatření nutná k tomu, aby se nezvětšovaly škody na majetku, případně škody na zdraví a majetku dalších osob,
 • v případě požáru vždy volejte HZS,
 • v případě podezření, že došlo ke spáchání trestného činu nebo pokusu o něj, např. vloupání, vandalismus, zavolejte PČR,
 • zbytky poničených nebo poškozených věcí uschovejte pro další prohlídku pracovníkem HVP, a.s., pokud to z hygienických či bezpečnostních důvodů není možné, proveďte zdokumentování, např. foto, video,
 • pořiďte si seznam poškozených nebo zničených věcí, shromážděte pořizovací doklady dokladující jejich stáří a cenu (záruční listy kupní smlouvy atp.)
 • následně uchovávejte:

  • doklady za opravu, např. faktury s rozpisem prací a materiálu, paragony atp.
  • doklad o neopravitelnosti poškozené věci
  • odborná posouzení

K hlášení pojistné události si připravte:

 • číslo pojistné smlouvy
 • identifikační údaje pojištěného
 • datum a místo vzniku škodní události
 • příčina a rozsah poškození
 • telefonní spojení
 • číslo bankovního účtu

Jak škodu oznámit:

Škodu může hlásit pojistník i poškozený, pojistnou událost hlaste neprodleně na Generálním ředitelství, aby mohla být co nejdříve řešena likvidátorem.

Po nahlášení pojistné události:

 • bude Vám přiděleno číslo pojistné události,
 • pokud bude třeba, bude Vás kontaktovat likvidátor, aby si vyžádal potřebné doklady.

Při korespondenci vždy uvádějte přidělené číslo pojistné události, případně číslo pojistné smlouvy.

the best replica watches